Op de laatste pagina van de Bijbel staat een heel merkwaardig stukje. Openbaring 22 vers 11: "Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht!" Dus laat hem nog maar meer onrecht doen. "Wie vuil is, hij worde vuiler", laat hem nog maar vuiler worden. "Die rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd", laat hem nog heiliger worden.
Dit proces is momenteel heel duidelijk aan de gang. Iedereen is nu bezig vuiler te worden of schoner, rechtvaardiger of onrechtvaardiger, corrupter of eerlijker. 
Degenen die rechtvaardig zijn, zijn dus volgens dit stukje nog niet rechtvaardig genoeg. En die heilig zijn, zijn nog niet heilig genoeg. We zijn allemaal nog een mengseltje van het n en het ander, niet helemaal zwart, maar ook nog niet helemaal wit. Grijs dus. We zijn geen boeven, maar ook nog geen heiligen. Maar God wil blijkbaar heel graag dat de oogst rijp wordt. Dat het helder wordt welke kant iedereen opgaat. Degenen die een beetje vuil zijn moeten helemaal vuil worden. Of helemaal corrupt en onrechtvaardig. Helemaal! Of helemaal schoon, rechtvaardig en heilig. En dat middenveld met al dat grijs, moet helemaal verdwijnen. Het zou goed zijn om onszelf eens af te vragen welke kant het bij ons op gaat. Zijn we er de laatste twee, drie jaar slechter op geworden of beter?

Dan staat er verder: "Zie Ik kom spoedig, (en als er ooit een tijd is geweest dat dit het geval is dan is dat nu) en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naardat  zijn werk is." Dat dit hier niet om een extraatje gaat, maar om onze eeuwige bestemming, kun je opmaken uit de rest van wat er staat. Dat is ook een wonderlijke uitspraak, want we gaan er toch eigenlijk van uit dat we niet naar onze werken zullen worden geoordeeld! We leven toch onder de genade? Zou dat niet het geval zijn, dan is alle hoop verkeken! Iedereen van ons moet het van genade hebben. Daar zijn we het toch allemaal wel over eens.

Wanneer je in een samenkomst vraagt welke teksten er er in de gedachten komen wanneer het over genade gaat, dan krijg je altijd dezelfde antwoorden:

- Door genade zijt gij behouden, door het geloof. Niet uit werken, opdat niemand roeme.
- Mijn genade is u genoeg!
- De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen!
- Vestig uw hoop dan volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Dit zijn wel de belangrijkste vier. In het schemaatje hiernaast kunnen we zien hoe dat doorgaans wordt ingevuld. God vraagt honderd procent. Dat wordt voorgesteld door dat trechtertje. En wij, ja, we proberen wel wat, maar in de ogen van God is het niks. En wat is nu genade? Dat God Jezus geeft. En Jezus geeft God honderd procent. In onze plaats. Hij is niet alleen in onze plaats gestorven, maar heeft ook in onze plaats honderd procent heilig en rechtvaardig geleefd. Jezus heeft alles voor ons volbracht, in onze plaats. Dat is genade. Dat mag ik aanvaarden. In geloof. Dan wordt de gerechtigheid van Christus mij toegerekend. En dan word ik daar zo dankbaar voor, zo staat dat in de Heidelbergse Catechismus, dat ik goede werken ga doen uit dankbaarheid en uit liefde voor God en voor Jezus. Maar God kijkt God daar niet zo naar, want in zijn volmaakte ogen wordt niets zuiver bevonden. Het is mooi dat we het doen, net als een klein kind wat voor zijn ouders iets doet, maar het lijkt eigenlijk nergens naar. Gelukkig is er een liedje waarin we zingen dat alles wat we doen uit liefde voor Jezus, zijn waarde houdt en zal blijven bestaan. Maar echt tevreden is God alleen maar met Jezus. Als Hij naar ons kijkt, ziet Hij niet ons maar Jezus en is Hij tevreden. En Hij verwacht ook van ons dat we ten volle tevreden met Jezus zijn.

Maar er is wel een probleem. God is er wel tevreden mee, maar mijn vrouw of mijn man, de mensen om me heen op m'n werk, zijn die dat ook? Ik ben heilig en rechtvaardig in Christus, al mijn gerechtigheid zoek ik buiten mezelf in Hem. In Christus ben ik zelfs een nieuwe schepping en is het oude voorbij en het nieuwe gekomen. Al mijn schatten zijn in Christus. Hij is mijn gerechtigheid, mijn heiliging. In Hem ben ik door God zelfs rechtvaardig verklaard! Maar ondertussen ziet een ander daar niet zoveel van! Ja, ik ben er wel dankbaar voor, maar erg veel veranderen doet het eigenlijk niet, zeker niet in de ogen van degenen die ik dagelijks om me heen heb. Dat is erg vervelend.
Het lijkt wel een beetje op dat sprookje van die nieuwe kleren van de keizer. Zijn kleermakers hadden hem wijs gemaakt dat iedereen die kon zien behalve degenen die wel eens gelogen hadden. Met het gevolg dat hij rondliep in zijn blote billen!
Lopen we er ook niet zo bij voor de mensen om ons heen? We zijn heilig! Ja, in Christus. We zijn rechtvaardig! In Christus. We zijn geestelijk rijk! In Christus. Maar ondertussen lopen we geestelijk rond in onze blote billen, want niemand ziet er wat van. Behalve God natuurlijk. Die ziet niet ons maar Christus. Maar de mensen om ons heen zien ons zoals we zijn. Een prachtig getuigenis is dat! Indrukwekkend! Je zou kunnen zeggen dat Jezus ons gewitte graven heeft gemaakt voor God: aan de buitenkant heeft Hij ons bekleed met zijn gerechtigheid, maar van binnen zitten we nog vol dorre doodsbeenderen! Is dit niet de omgekeerde wereld?!

Het klopt niet helemaal. Wanneer er n bijbeltekst is die duidelijk maakt wat dan wel de bedoeling is van de genade die God ons geven wil, dan is het 2 Korintirs 9 vers 8.
"God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn."
Dat is de genade waar we het van moeten hebben! De genade die in ons werkt en hoe! Er staat wel acht keer een uitdrukking in voor honderd procent om ons duidelijk te maken hoe groot die genade wel is en wat ze uitwerkt! Het tekeningetje wat we maakten klopt dus niet helemaal. Hier is een ander tekeningetje dat veel beter weergeeft wat Gods bedoeling is.
God vraagt nog steeds honderd procent van ons. Maar Hij is ook in de eerste plaats de honderd procent Gever. Hij geeft zelfs meer dan honderd procent! En wat geeft Hij? Hij geeft Jezus. Dat is dus genade, dat Hij Jezus heeft gegeven. En wat is dan de bedoeling? Dat ik daar honderd procent voor open ga staan. Dat ik Hem honderd procent ga ontvangen, in mijn hart, in mijn leven. God geeft uit genade de allergrootste gave die Hij kon bedenken: zijn Zoon Jezus. Met alles wat Hij gedaan heeft en met alles wat Hij doet en nog doen zal. In Hem vinden we alle schatten van wijsheid en kennis. We kunnen niets bedenken of het is in Jezus te vinden. Al het goede en volmaakte vinden we in Jezus. En in de mate dat we ontvangers zijn en onze begeerte naar Hem uitgaat, in die mate worden we vol van Jezus. Vol van zijn Geest en van zijn leven. Als we dorst hebben en drinken zegt Hij, dan zullen er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien! Dan spuiten de goede werken die God voor ons heeft er gewoon uit! Dat kan niet anders! Ja, "God is bij machte alle genade in ons overvloedig te schenken, opdat wij in alle opzichten, te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn."

Het is dus niet zo dat Jezus in onze plaats heeft geleefd! Hij is wel in onze plaats gestorven. Maar Hij heeft niet geleefd in onze plaats! Als dat zo zou zijn, dan zou Hij ook in onze plaats naar de hemel zijn gegaan! Dat zou een logisch gevolg zijn geweest! Dan zouden wij er niet gekomen zijn, maar dan zou Hij er in onze plaats zijn heengegaan. Gelukkig is het anders. Het is niet zo dat Jezus vr ons heeft geleefd, maar dat Hij dr ons wil leven! Dat is genade! Zichtbaar voor iedereen met wie we omgaan. Dat is heel wat anders dan dat we geestelijke naaktlopers zijn!
 
En die andere teksten dan? Zeggen die niet wat anders? Nee hoor, dat lijkt maar zo. Dat komt omdat het allemaal halve waarheden zijn. Heel vaak leven wij bij halve waarheden. Er wordt namelijk heel veel gepreekt over halve teksten. En die kennen we dan allemaal uit ons hoofd. Maar bij de rest ervan staan we meestal niet zo stil. Kijk maar.

We beginnen met de eerste tekst. Dat we door genade behouden zijn. Het staat in Efeze 2. Daar staat vanaf vers 8: " Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme." Dat is de waarheid: het geloof en ons behoud zijn genadegaven van God. Maar in het volgende vers wordt uitgelegd wat dat praktisch inhoudt: "Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen."

We zijn dus geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen! Werken die Gd tevoren bereid heeft. De goede werken die wijzelf doen zijn allemaal niks, alleen maar prut. Maar God geeft goede werken die wel kostbaar zijn in zijn ogen! Hij herschept ons in Christus, Hij maakt ons nieuwe scheppingen zodat we goede werken kunnen doen die Hijzelf voor ons heeft klaar liggen! Dat is dus behouden worden door genade!

We nemen de tweede tekst. Mijn genade is u genoeg! Er is een keer een uitzending geweest van God verandert mensen met een alcoholist. En die vertelde in dat programma dat hij niet van zijn verslaving af kon komen. Maar dat hij had gezien dat dat zijn doorn in het vlees was. En dat hij het van genade moest hebben, dus van vergeving. Dat was hem genoeg. Maar ondertussen bleef hij wel een alcoholist en ging gewoon door met drinken. Dat is makkelijk!
Maar wat is nu het verband waarin de tekst staat? Het staat in 2Kor.12. Paulus vertelt daar over de bijzondere dingen die hij had gezien. Hij had dingen beleefd en visioenen gezien die het een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken, overweldigend groot. En met het oog daarop liep hij het gevaar eigenwijs en hoogmoedig te worden. En dan schrijft hij: Daarom is mij opdat ik mij niet te zeer zou verheffen een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans  om mij met vuisten te slaan. Waarom? Opdat hij zich niet te zeer zou verheffen! Dus zodra Paulus maar even een stap verkeerd deed, of iets waarbij de Here Jezus niet betrokken was, dan maakte de duivel daar gebruik van en kreeg hij klappen. We weten niet wat dat precies geweest is. Angsten misschien. Ik weet niet of je wel eens angsten hebt gehad, demonische aanvallen, dan weet je een beetje wat Paulus hier bedoelt. Hij heeft de Here drie keer met zijn hele hart huilend en smekend gevraagd dat dit toch zou mogen ophouden. En toen zei de Here tegen hem: "Mijn genade is u genoeg." En daar zetten wij dan een punt. Maar Paulus gaat hier verder: "...want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid!" Dus de kracht die God aanbiedt in de Here Jezus, openbaart zich eerst helemaal wanneer je geen andere kant meer uitkunt.

Dus wanneer alle andere reserves weg zijn, kan God pas honderd procent wat voor je doen! Paulus zat er eerst vreselijk over in dat hij elke keer zo werd aangevallen en klappen kreeg. Maar toen begon hij te merken dat het hem dwong om helemaal en uitsluitend te putten uit de genade van Jezus. Dat is heel wat meer dan alleen maar vergeving. Het is alles wat Jezus te geven heeft aan kracht, aan inzicht, en wijsheid, en doorzettings- en incasseringsvermogen, alles wat je maar kunt bedenken aan bovennatuurlijke vermogens. En dat kwam omdat hij zo zwak was in zichzelf door die engel des satans of wat dat dan ook geweest mag zijn. En dan draait het om. "Zeer gaarne," zegt hij dan "zal ik dus in zwakheden nog meer roemen." Daar werd hij vreselijk enthousiast over! Omdat daardoor de kracht van Christus over hem kwam! Als je de verhalen leest in Handelingen dan denk je: hoe is het mogelijk! Zelfs zijn zakdoek was met kracht geladen! De zieken werden erdoor genezen! Onvoorstelbaar wat God deed door Paulus omdat hij zo ontzettend open stond voor wat Jezus hem te bieden had. Zo leefde hij daaruit. Gods genade was hem genoeg! Overvloed van kracht en van leven en van goede werken. Als er n voor Jezus heeft geleefd dan was het Paulus wel!

Wat een contrast met die alcoholist die tevreden was met Gods genade! Zie je hoe gevaarlijk het is om een tekst half te gebruiken en hoe totaal anders het is wanneer je de hele tekst neemt? Alleen maar omdat we niet verder kijken dan onze neus lang is en niet verder lezen dan dat ene kleine stukje van die tekst waar wel eens over wordt gepreekt. "Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden noden,vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig!" zegt Paulus. En dat alles is ook beschikbaar voor elk van ons, ook voor mij. We moeten het van genade hebben! Dat heeft toch een heel andere invulling dan wat we er meestal aan geven! ! En dan zijn er dingen mogelijk die je nu nog niet voor mogelijk houdt!

De derde tekst. Die staat in de brief aan Titus, hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Nu moet je eens zien wat daar allemaal staat. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen! En wat is dan dat heil? En wat is de bedoeling van die genade van God? Om ons op te voeden! Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakende bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Wat was de ellende van dat eerste tekeningetje? Dat onze begeerte de verkeerde kant uitgaat. Die gaat uit naar alles wat de wereld te bieden heeft. Prut, ijdelheid, tijdverpilling, goddeloos, goor, vies, gemeen, waardeloos. Voor God is alles waardeloos wat niet echt bij Hemzelf vandaan komt. Daar staan we wagenwijd voor open, daar smullen we dagelijks van. Daardoor zijn we zo vol van de dingen van de wereld. Maar het gevolg van de genade is dat we daarmee zouden ophouden en ervan verlost zouden worden. En dat we onze begeerte alleen naar Jezus zouden laten uitgaan. Het resultaat is dat we godvruchtig worden. En bezadigd en rechtvaardig. Door en door. Dat is de bedoeling van Gods genade. En dat we dan de zalige hoop verwachten, de verschijning van Jezus. En dan staat erbij: "Jezus, die zich voor ons heeft gegeven," niet om ons tot een gewit graf te maken voor God, maar "om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid."

Hoe doet Hij dat? Door ons een hersenspoeling te geven, of een hartspoeling zodat we fontijnen worden van levend water! We mogen onder de douche gaan staan van Gods heerlijke genade. En in de mate dat we daarvoor open staan, spoelt alles wat er niet in ons leven thuis hoort weg! En komt er zijn heerlijkheid voor in de plaats.
Dat staat hier: "Die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken." Dat kan niet anders: vol worden van genade en van de Here Jezus brengt een stroom van goede werken voort. Neem voorbede. Je krijgt een groot verlangen om voor je broeders en zusters te gaan bidden. Dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. Vanuit ons bed kunnen we dat zelfs! Dat neemt steeds meer toe wanneer we open staan voor alles wat Jezus te geven heeft.

Wanneer je merkt dat je te kort schiet in goede werken, dan moet je niet proberen jezelf uit te wringen, maar dan moet je terug naar Jezus. Heer ik schiet te kort, ik heb uw genade zo nodig! Ik heb honger, ik heb dorst! Drink dan van het levende water wat Hij je geeft. Eet van het levende brood van zijn woord in plaats van dat je al je tijd vullen laat met alles wat de wereld ophoest en uitbraakt via de massamedia. Het is het n of het ander: we worden vuiler of we worden schoner. Een tussenweg is er niet meer. Iedereen die dit leest is bezig vuiler te worden of schoner. Het is maar net waar je voor kiest. We moeten het van genade hebben! Maar dan wel die genade waarover de Bijbel spreekt en niet de genade die we zelf hebben bedacht met behulp van die halve teksten.

"Vestig uw hoop dan volkomen op de genade die u gebracht wordt door openbaring van Jezus Christus." Die tekst wordt ook vaak genoemd. Hij staat in de eerste Petrusbrief hoofdtuk 1 vers 13. En dan staat er verder: "Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd van uw onwetendheid (dus de begeerte naar van alles wat de mensen allemaal bedenken) maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel!" En even verder staat er dat we door het bloed van Jezus verlost zijn van onze ijdele en vruchteloze manier van leven. Dat is dus Gods bedoeling met de genade die Hij ons aanbiedt.

Wanneer we niets hebben uit onszelf en we zijn ons dat bewust, en we voelen ons zwak, we kunnen helemaal niks en we zijn helemaal niks, dan is er hoop! Misschien denk je dan: voor mij is er geen hoop, maar dan ben je juist in de beste positie die je je bedenken kan! Dan is er alle hoop! Paulus had er een doorn in het vlees voor nodig om zich dat te realiseren. Maar jij hebt die doorn in het vlees niet nodig om zover te komen dat je je hulpeloos voelt en het helemaal van genade moet hebben! Je voelt je zwak! Dus ben je machtig! Want als je zwak bent dan kun je machtig worden. Dan kan God met je gaan doen wat je zelf nooit zou kunnen bedenken. Iets unieks wat precies wat bij jou past. Alles komt dan tot ontplooing, alles wat God als potentieel in je genen heeft gelegd komt onder zijn heerschappij, onder zijn invloed, zijn licht en zijn warmte tot ontwikkeling. Al je gaven, al je talenten worden niet meer overwoekerd door rotzooi en vuilnis, maar komen tot ontplooing. Vooral als je jong bent, wat komt er dan niet op je af en wat zoek je dan?! Je wilt erbij horen! Ja, bij wie eigenlijk? Bij degenen die naar de bliksem gaan?! Bij wie lijf en hun leden worden verziekt, tot trommelvliezen aan toe? Waarom niet de andere kant uit?

"Wees heilig, want Ik ben heilig!" zegt God.  Dat kunnen we omdat we God als Vader aanroepen. En kinderen lijken op hun vader. Ze hebben dezelfde natuur. Kinderen van God hebben de goddelijke natuur schrijft Petrus in zijn tweede brief.
"Indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt..." Ieders werk. We denken dat we beoordeeld worden naar ons geloof. Dat is ook wel zo, maar waaraan kan God zien dat je echt gelooft? Aan wat het uitwerkt! Het is niet door werken dat je behouden wordt, maar door het geloof in Christus die deze werken ten gevolge heeft! Daar kan God aan zien in hoeverre dat je echt gelooft en leeft uit genade. Het zijn de werken die Hij van te voren voor je heeft klaar gemaakt. Daarom staat er ook elke keer dat Hij mensen beoordeelt naar ieders werk. Want dat is het enige bewijs. Kijk maar naar de gelijkenissen van Jezus daarover. De boom die geen vrucht draagt wordt omgekapt, de vruchteloze rank wordt afgekapt, de luie slaaf wordt alles ontnomen en alleen het zaad dat dertig, zestig of honderdvoud opbrengt is in goede aarde gevallen.

Nu wil dat niet zeggen dat degenen die voorstander zijn van dat eerste schema ontkennen dat wedergeboren en behouden christenen zulke goede werken niet zouden doen, integendeel. Alleen geloven ze dat daar weer een ander soort genade voor nodig is. De genade waardoor we behouden worden is de genade die redt, de zaligmakende genade. Die staat volgens deze opvatting helemaal los van de genade waardoor we goede werken doen en is daar ook helemaal onafhankelijk van. Het woordje "want" waar Efeze 2 vers vers 10 mee begint, wordt in deze visie genegeerd. Eigenlijk zou je verzoend kunnen zijn met God en voor eeuwig behouden zonder ooit n van zijn goede werken te hebben gedaan! Terwijl Jezus het zo duidelijk heeft gemaakt in zijn onderwijs dat dat nu juist de bedoeling is van zijn verlossing, dat we verlost zouden worden van onze onmacht om Gods wil te doen en dat we dan veel vrucht zouden dragen!

Maak je niet blij met een dooie mus! Het is heerlijk voor het vlees hoor: God ziet niet mij, maar Christus, en zelf rommel je dan maar een end heen. Maar dit is echte genade: God is bij machte alle genade in mij en in jou overvloedig te schenken! Moge God ons hierop aanspreken! Daar heeft Hij Jezus zo voor laten lijden, om dit voor ons mogelijk te maken.
God ziet jou en Hij ziet alles wat je doet voor Hem, alle goede werken die Hij al tevoren voor je bereid heeft. Je komt ze vanzelf tegen wanneer je deze weg van genade gaat. De n dit en de ander dat. Wat zou een gemeente veranderen wanneer alle leden echt gingen leven uit genade, dat we echt zouden beseffen: we moeten het echt van genade hebben, want anders hebben we helemaal niks! Maar dan wel met deze inhoud. Dan gaat de wens van Jezus op de laatate bladzijde van de Bijbel helemaal in vervulling:
"Die rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd!" 
06/06 Dick Baarsen,
Postbus 231, 4550 AE Sas vanGent.

http://baarsen.com
www.breakfree.tk
Voor gratis verspreiding (evt. tegen kostprijs) mag dit stuk ongevraagd worden gekopieerd of doorgemaild, mits inhoudelijk ongewijzigd en met vermelding van deze gegevens.
Zo is het nog beter uitgebeeld. Hij is niet alleen in ons, maar we mogen ook in Hem zijn: letterlijk!