BETEL
Samenkomsten op zondag van 10u tot 12u. Adres: Ottergemsesteenweg 155 - Gent
WIE IS DE HEILIGE GEEST?
Efeze 4 vers 11 tot 16
DE OPBOUW VAN
HET LICHAAM VAN CHRISTUS!
EFEZE 4
11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13  totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.


EFEZE 5

25  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,
26  om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,
27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

OPSTANDINGS
LEVEN
ZONDE EN
SCHULD
GOD'S OORDEEL
WAAR VOEL JE JE THUIS?!
INTERESSANTE CHRISTENEN!
ZONDER LIEFDE IS ALLES WAARDELOOS...
ALLE MACHT, VEEL VRUCHT!
U ZOEK IK!
IS PRATEN OVER JE PROBLEMEN MET JEZELF...
 
Dit zullen meer gelovigen van Jezus te horen krijgen dan we denken. Zorg ervoor dat dit je niet overkomt!
HET BELANG VAN HET OPDOEN VAN GELOOFS-BELEVING
EN HOE JE DAARVAN KAN WORDEN BEVRIJD!
ONAANTASTBAAR!