SALEM
ABC EVANGELIEGEMEENTE TE WAGENINGEN
Prediking over Spreuken 3 vers 5 en 6 op 6 februari 2011
VERTROUW NOOIT OP JE EIGEN INZICHT!
Door verkeerde instelling van de camera is een gedeelte van de opname niet helemaal scherp helaas...
HET KRUIS IS NET EEN KAPSTOK...
Jezus is gestorven en opgestaan om ons eens en voor altijd te verlossen van het zondigen! Een volle-evangelie paaspreek voor kinderen van 8 tot 80 jaar (en ouder!) gehouden op eerste Paasdag in Salem, ABC-evangeliegemeente te Wageningen op 31 maart 2013.

MattheŁs 18
20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

1 Johannes 3
8  wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Romeinen 1
21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

MattheŁs 15
18  Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.
19  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

Jesaja 53
6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

1 Petrus 2
24  ...die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

2 KorintiŽrs 5
21  Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

1 Johannes 1
9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Johannes 8
12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Lukas 6
37 Laat los en gij zult losgelaten worden.

Openbaring 3
20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Johannes 15
4  Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 20
21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Johannes 17
18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld.

Galaten 2
20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Johannes 14
18  Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
19  Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.
20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Filippenzen 3
12  Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
13  Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb,
14  maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
15  Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;
16  maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

1 Samuel 16
7 ...de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

Spreuken 3
5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Galaten 5
22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
 
1 KorinthiŽrs 6
12  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd maar ik zal mij door niets laten knechten.

1 Johannes 3
5  En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
6  Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;
8  wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
9  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

1 CorinthiŽrs 12
27  Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

MattheŁs 7
24  Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
25  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
26  En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
27  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

1 KorinthiŽrs 1
26  Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.
27  Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;
28  en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,
29  opdat geen vlees zou roemen voor God.
30  Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing...

1 TimotheŁs 4
4  Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:
5  want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.Bijbehorende schriftgedeelten