19  Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.
20  Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God.
21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
22  die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden;
23  die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;
24  die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
25  Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.
1 PETRUS 2 VERS 19 TOT 25
Overgeven aan Hem die rechtvaardig oordeelt!
Winterspelen Noorwegen 1980
Arturo Kinch,
Costa Rica
Het leerproces...
Zonde en schuld...
De gelukkige ruil:
Jezus onze schuld, wij Zijn onschuld!
Wij Zijn onschuld
Hij onze schuld
ZONDE
Gods vloek
Gods zegen
ZONDE
Vragen die "De gelukkige ruil" oproept:
- Kunnen zonde en schuld wel van elkaar worden gescheiden?
- Jezus kon de straf dragen en sterven in onze plaats omdat Hij dat voor Zichzelf niet hoefde. Maar kon Hij ook  onschuldig leven in onze plaats?
- Maakt ons dit geen witgepleisterd graf voor God?
- Jezus verlost ons van de schuld. Wie of wat verlost ons dan van de zonde?
MET CHRISTUS GESTORVEN EN OPGESTAAN!
ONZE
ZONDEN
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
1Petr.2:24

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
2Kor.5:21

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Rom.6:4

Hij is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.
Rom.4:25


Met Hem gestorven...
...en opgestaan!